Zdawalność
w maju br.:

Teoria:
53,10%

Praktyka:
55,30%

Egzamin teoretyczny

O egzaminie

Egzamin teoretyczny ma za zadanie sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie:


 • zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze,

 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,

 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,

 • postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych.


Uzyskanie wyniku pozytywnego z części teoretycznej (jeśli jest on wymagany*) uprawnia kandydata do przystąpienia do części praktycznej egzaminu.


* Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E oraz kategorii A, B, C lub D, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii A1, B1, C1 lub D1 przystępuje jedynie do egzaminu praktycznego.

Przebieg egzaminu


 1. Część teoretyczna egzaminu prowadzona jest w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej, składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

 2. Prezentacja egzaminu teoretycznego.


 3. Egzamin przeprowadzany jest z wykorzystaniem komputerowego urządzenia egzaminacyjnego i obejmuje:

  • 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:


   • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 3 punkty),

   • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 2 punkty),

   • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (za 1 punkt)
   Udzielenie odpowiedzi z wiedzy podstawowej polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi. Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.


  • 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:


   • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 3 punkty),

   • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (za 2 punkty),

   • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (za 1 punkt).
   Udzielenie odpowiedzi polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej prawidłowej odpowiedzi. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund. 4. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jeśli uzyskania co najmniej 68 punktów. 5. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów. 6. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut. 7. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, czas egzaminu wydłuża się wówczas o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia. 8. Po zakończonym egzaminie wynik egzaminu oraz ilośc zdobytych punktów wyświetlany jest na ekranie monitora.WORD KALISZ


Odpowiedzi na pytania wyświetlane na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym (KUE) możemy udzielać poprzez naciśnięcie palcem odpowiedniego pola na ekranie dotykowym lub najeżdżając na nie wskaźnikiem myszy i jednokrotnie klikając.<<... Wyznaczenie egzaminu

Egzamin praktyczny ...>
Klauzula informacyjna RODO Wersja: 2013-09-17 webadmin